betgamecock.com การศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ ฟรีค่าสมัคร-ลดค่าเทอม 50% หวังช่วยผู้ปกครองลดภาระค่าใช้จ่าย

มทร.สุวรรณภูมิ ฟรีค่าสมัคร-ลดค่าเทอม 50% หวังช่วยผู้ปกครองลดภาระค่าใช้จ่ายมทร.สุวรรณภูมิ ฟรีค่าสมัคร-ลดค่าเทอม 50% หวังช่วยผู้ปกครองลดภาระค่าใช้จ่าย

รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาอย่างมาก โดยเฉพาะคนยากจนที่ต้องทำงานหาเลี้ยงชีพไปวันๆ ซึ่งคนเหล่านี้จะต้องตกงาน สูญเสียรายได้

หลายคนไม่สามารถมาทำงานหาเลี้ยงชีพแบบปกติได้ ธุรกิจจำนวนมากต้องหยุดกิจการ หรือทำได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ จนทำให้ขาดรายได้มาจุนเจือครอบครัว ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีมาตรการเยียวยา ผู้ขาดรายได้ในรูปแบบ คนไทยไม่ทิ้งกัน จึงต้องช่วยเหลือแบ่งปัน เพื่อให้ผ่านวิกฤตินี้

รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข กล่าวว่า เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของผู้ปกครองและนักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ จึงมีนโยบายและประกาศลดค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าบำรุงการศึกษาของภาคการศึกษาที่ 1/2566 สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 ทุกคณะ

ข่าวอื่นๆ คณะบัญชีฯ จุฬาฯ ชูภาพ ผู้นำมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ด้านบริหารธุรกิจระดับโลก